Bydło polskie czerwone

1. ” Zarys historyczny hodowli bydła polskiego czerwone”, Jan Szarek i wsp. - Wiadomości Zootechniczne , R.XLIII (2005), 2;3-12, IŻ w Balicach

2. Obecnie dla rasy polskiej czerwonej prowadzone są dwa programy hodowlane.

I.    Program Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Rasy Polskiej Czerwonej prowadzony od 1999 roku początkowo przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie a od 2002 r. przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Przez pierwsze lata działania programu ochrony dofinansowanie było tylko krajowe, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa określana była maksymalna ilość  krów objętych programem oraz roczna stawka dotacji. Ograniczenia finansowe i ilości zwierząt z pewnością blokowało rozwój rasy. Dopiero po roku 2004 praktycznie stał się podstawowym programem dla rasy Polskiej Czerwonej gdyż od przystąpienia do Unii Europejskiej Polska ma do dyspozycji środki finansowe na wspieranie rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pochodzą one ze środków Unii Europejskiej z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Aby te środki wykorzystać w Polsce utworzony został Program Rolnośrodowiskowy, który działa od 2005 roku. W skład tego programu wchodzi między innymi pakiet dotyczący ochrony lokalnych ras zwierząt. Program ten ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania różnorodności biologicznej na tych terenach. Ma promować    produkcję rolną opartą na metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody. Jego zasadniczym celem jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, a w szczególności: przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich; promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania; odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód; ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Czytaj więcej...

Publikacje

Rasa polska czerwona:

1. Adametz L., (1901); Studien über das Polnische Rotvieh; Wiedeń, 1901
2. Brzóska F.; (1970); Próba oceny wartości użytkowej bydła czerwonego polskiego w powiecie żywieckim na tle warunków środowiska; Biul. Reg. ZUP; Hodowla i chów bydła; (Dział XI); Nr 1; WSR; Kraków
3. Czaja H.; (1993); Bydło polskie czerwone – wielowiekowa historia bez “happy endu”; Przeg. Hod.; nr 10/91; s. 5 – 8.
4. Czaja H., Trela J.; (1994); Jak powstała populacja bydła polskiego czerwonego; Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich; Mat. Symp. 17–19 maja; Balice, s. 56-57

Czytaj więcej...